Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Hliny 1412, Považská Bystrica 017 07 , IČO: 36 265 144 (ako prevádzkovateľ) postupuje  pri spracúvaní osobných údajov  v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.  týmto informuje dotknuté osoby (pričom dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú a dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec) o tom,  že svoje  pripomienky a žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžu zasielať na adresu:

1. ochranaudajov@megawaste.sk,

2. prípadne na adresu spoločnosti (MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, Považská Bystrica 017 07

 

Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby na tieto účely:

 

Spracúvané budú tieto druhy údajov:

      

Doba uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.  Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.  

Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o tom, že osobné údaje  nie sú použité k rozhodovaniu na báze automatizovaného spracovania a ani nie sú prenášané do tretích krajín.